• നിത്യനിദാനം (ദിവസ പൂജ )

 • ആറുനാഴിപ്പായസം

 • അര ആറുനാഴിപ്പായസം

 • കടുംപായസം

 • കൂട്ടുപായസം

 • അർച്ചന

 • വിശേഷാൽ അർച്ചനകൾ

 • ദീപാരാധന

 • വിളക്ക് മാല

 • നെയ്യ് വിളക്ക്

 • കളമെഴുത്തും പാട്ടും

 • കലം കരിയ്ക്കൽ (കുംഭ ഭരണിക്കും മീനഭരണിക്കും )

 • ഗരുഢൻതൂക്കം (കുംഭ ഭരണിക്കും മീനഭരണിക്കും )

 • ഒറ്റത്തൂക്കം (കുംഭ ഭരണിക്കും മീനഭരണിക്കും )

 • നെൽപ്പറ(കുംഭ ഭരണിക്കും മീനഭരണിക്കും )

 • ഗണപതിഹോമം

 • ഭഗവത്സേവ

 • നടഗുരുതി

 • മാസായില്യപൂജ

 • (രക്ഷസ്സിന് – വ്യാഴാഴ്ചകളിൽ )

 • നെൽപ്പറ(കുംഭ ഭരണിക്കും മീനഭരണിക്കും )

 • സർപ്പക്കാവിൽ ആയില്യംപൂജ (തുലാമാസത്തിൽ)

 ഒരേ ചുറ്റമ്പലത്തിൽ പടിഞ്ഞാറ് ദർശനമായി ഭദ്ര , ശിവൻ , ദുർഗ്ഗ എന്നീ മൂർത്തികൾ കുടികൊള്ളുന്ന അപൂർവം ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇത് .

Scroll to Top