എല്ലാ വഴിപാടുകളും മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 

Contact Us :- 9497323203 ,  9645679324
Email :-  karippadavathukavu1@gmail.com

 ഒരേ ചുറ്റമ്പലത്തിൽ പടിഞ്ഞാറ് ദർശനമായി ഭദ്ര , ശിവൻ , ദുർഗ്ഗ എന്നീ മൂർത്തികൾ കുടികൊള്ളുന്ന അപൂർവം ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇത് .

Scroll to Top